ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับรองการขึ้นทะเบียน

ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ planspa2019@gmail.com
* วัตถุประสงค์
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วันทำการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรอง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://spa.hss.moph.go.th/search_form_personal.html
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar hss_admin
  สร้างในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 ธันวาคม 2564