พส.1 แบบรับคำขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

คำขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ planspa2019@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามประกาศกฎกระทรวง.
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา คณะกรรมการของกองฯ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://www.thaispa.go.th/spa2013/web/web_new/fileupload/2562-248.pdf
ภาษาที่ใช้ จีน
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 ธันวาคม 2564